Algemene voorwaarden

 

1. Definities

1.1 Interns Abroad VOF: een stagebemiddelingsbureau, handelend onder de rechtsvorm vennootschap onder firma, gespecialiseerd in stagebemiddeling voor studenten en post-studenten. Hierna vermeld als Interns Abroad.

1.2 De Student: de klant voor wie de stage bemiddeld wordt. De definitie heeft niets te maken met de officiële status van de klant, maar refereert naar een natuurlijk persoon die als doel heeft de aangeboden dienst bij Interns Abroad af te nemen. 

1.3 Stagebedrijf: bedrijven waarmee Interns Abroad contact heeft over een stageplek en/of -opdracht te realiseren voor de Student.

1.4 Stageovereenkomst: de overeenkomst tussen het Stagebedrijf en de Student.

1.5 Partijen: Interns Abroad en de Student samen.

1.6 Overeenkomst: de bemiddelingsovereenkomst tussen Interns Abroad, de Student en eventueel de onderwijsinstelling waar de Student op dat moment ingeschreven staat.

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en leveringen van diensten door of namens Interns Abroad.

2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden nadrukkelijk uit.

 

3. De bemiddelingsopdracht

3.1 De Student gaat akkoord met een bemiddelingsovereenkomst tussen de Student en Interns Abroad en voorziet Interns Abroad van een opdracht om namens De Student, aan de hand van aangeleverde en/of besproken eisen, wensen, behoeften en voorkeuren, al dan niet (deels) vanuit de onderwijsinstelling waar De Student ingeschreven staat, De Student te bemiddelen met een stage en dit vast te leggen door het tot stand brengen van een (stage)overeenkomst tussen De Student en het Stagebedrijf. “De opdracht” omvat niet meer dan in deze paragraaf beschreven, al omvat de totale dienst ,aangeboden door Interns Abroad, ook alle aanvullende services zoals beschreven in §5. 

3.2 De uiteindelijke Stageovereenkomst wordt gesloten tussen het Stagebedrijf en De Student, zonder dat Interns Abroad deel uitmaakt van deze Stageovereenkomst. De opdracht tot bemiddeling heeft juist als doel dat verdere inhoudelijke afspraken rond de stage en de stageopdracht tussen De Student en Stagebedrijf gemaakt worden. Dit wil zeggen dat de Partijen geen overeenkomst van lastgeving met elkaar overeenkomen. 

3.3 Op Interns Abroad rust een inspanningsverbintenis, en nadrukkelijk geen resultaatsverbintenis. Dit wil zeggen dat Interns Abroad zich zal inspannen om een passende stage voor De Student te vinden in het land van zijn/haar voorkeur binnen de termijn van 60 dagen beschreven in §4, maar geen resultaat garandeert. Als Interns Abroad drie maal een stagevoorstel heeft gedaan, en er tenminste één online intake-gesprek heeft plaatsgevonden tussen De Student en het Stagebedrijf, heeft Interns Abroad aan deze inspanningsverbintenis voldaan.

3.4 Als er ná het aangaan van een Stageovereenkomst tussen De Student en het Stagebedrijf, maar vóór daadwerkelijke aanvang van de stage, de Stageovereenkomst door het Stagebedrijf wordt ontbonden, opgezegd, op een andere manier wordt beëindigd of er geen uitvoering aan geeft, herleeft de inspanningsverbintenis zich zoals neergelegd in §3.3 voor 14 dagen. Partijen kunnen een verlengen van deze termijn overeenkomen. 

3.5 Als de stage, ná het sluiten van de Stageovereenkomst, door grote veranderingen in het Stagebedrijf niet door kan gaan, herleeft de inspanningsverbintenis zich zoals afgesproken in §3.3 voor 14 dagen. Verlenging van deze termijn is bespreekbaar tussen de Partijen, indien hier genoeg tijd voor is. Grote veranderingen omvatten bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot: faillissement, grote reorganisaties waardoor de stage ongeschikt wordt, verhuizing van het Stagebedrijf méér dan 20 kilometer hemelsbreed van de in de (stage)overeenkomst afgesproken locatie, of ontbinding van het Stagebedrijf. 

3.6 Stagevoorstellen worden, afhangend van de voorkeur van De Student, door Interns Abroad via e-mail en/of Whatsapp naar De Student gestuurd. De Student heeft na ontvangst van het bericht via Whatsapp of E-mail maximaal 3 dagen om het voorstel te accepteren of het te weigeren. Hierna wordt er een herinneringsmail/bericht gestuurd waarna De Student nog 2 dagen krijgt deze te beantwoorden. Na deze termijn van, in totaal, 5 dagen is Interns Abroad bevoegd de Overeenkomst op te zeggen. De Student heeft geen recht op restitutie van de aanbetaling of andere vooruitbetaalde bedragen.

 

4. Deadlines en termijnen

4.1 Interns Abroad dient, na de aanbetaling van 100 euro, de opdracht binnen 60 dagen uit te voeren, volgens de inspanningsverbintenis beschreven in §3.3. Partijen kunnen een verlenging van deze termijn overeenkomen. 

4.2 De Student heeft altijd drie dagen de tijd om te reageren op berichten van Interns Abroad. Een reactie geschiedt via e-mail of Whatsapp-bericht. Hierna krijgt De Student een herinneringsbericht waarna De Student twee dagen de tijd heeft om te reageren. Na deze, in totaal, vijf dagen heeft Interns Abroad het recht om de Overeenkomst op te zeggen. De Student heeft hierdoor nadrukkelijk géén recht op restitutie van de aanbetaling van €100.  De Student mag dezelfde reactietijd verwachten van Interns Abroad. 

4.3 De Student dient zelf rekening te houden met deadlines vanaf de onderwijsinstelling. In het geval dat De Student de overeenkomst wilt verbreken omdat de deadline vanuit de onderwijsinstelling verlopen is, maar de termijn van 60 dagen van Interns Abroad nog niet verlopen is, heeft De Student géén recht op restitutie van de aanbetaling of het resterende bedrag. De Student heeft evenwel recht op restitutie van de helft van de op dat moment aan Interns Abroad betaalde bedragen. 

 

5. Aanvullende diensten en service

5.1 Onderdeel van de aanvullende service die Interns Abroad aanbiedt, is hulp met het aanvragen van een visum. De Student is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke aanvraag hiervan, omdat Interns Abroad niet over de persoonlijke informatie beschikt om deze namens De Student aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van het visum zijn niet inbegrepen in de prijs voor de stagebemiddeling. De Student draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten die de Visum-aanvraag met zich meebrengt. De Student heeft nadrukkelijk geen recht op restitutie van de aanbetaling of restbetaling als De Student niet naar de bestemming van de stage kan reizen door het niet tijdig aanvragen van het visum, of doordat de visumaanvraag geweigerd wordt. De Student heeft evenwel recht op restitutie van de helft van de op dat moment aan Interns Abroad betaalde bedragen.

5.2 Onderdeel van de aanvullende service die Interns Abroad aanbiedt, is hulp met het boeken van een vliegticket. De Student is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke boeking hiervan, omdat Interns Abroad niet over de persoonlijke informatie beschikt om deze namens De Student te boeken. De kosten voor het boeken van een vliegticket zijn niet inbegrepen in de prijs voor de stagebemiddeling. De Student draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten die de boeking met zich meebrengt. De Student heeft nadrukkelijk geen recht op restitutie van de aanbetaling of restbetaling als De Student niet naar de bestemming van de stage kan reizen door het niet tijdig boeken van een vliegticket. De Student heeft evenwel recht op restitutie van de helft van de op dat moment aan Interns Abroad betaalde bedragen.

5.3 Deel van de aanvullende service die Interns Abroad aanbiedt, is hulp met het vinden van accommodatie. De Student is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke boeking hiervan, omdat Interns Abroad niet over de persoonlijke informatie beschikt om deze namens De Student te boeken. De accommodatiekosten zijn niet inbegrepen in de prijs voor de stagebemiddeling; De Student draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de accommodatiekosten. De Student heeft nadrukkelijk geen recht op restitutie van de aanbetaling of restbetaling als De Student niet naar de bestemming van de stage kan reizen door het niet regelen van accommodatie. 

5.4 De CV/motivatiebrief-hulp, die Interns Abroad je aanbiedt voorafgaand je voor te stellen bij mogelijke stagebedrijven, bestaat uit het aanleveren van in te vullen professionele CV-templates + een feedbackronde voor beide documenten. Het is niet verplicht om gebruik te maken van deze service en De Student draagt zelf de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zijn/haar CV en/of motivatiebrief. 

 

6. Bemiddelingskosten en prijzen

6.1 Alle prijzen die Interns Abroad hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

6.2 Alle prijzen die Interns Abroad voor zijn producten of diensten hanteert, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Interns Abroad te allen tijde wijzigen.

6.3 Interns Abroad kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure, no pay’.

6.4 In geval van no cure, no pay, vervalt de betalingsplicht van De Student als Interns Abroad er niet in slaagt een goede en/of geschikte stage te vinden voor De Student.

 

7. Betaling en retourbetalingen

7.1 De prijs van de totale dienst is opgedeeld in twee bedragen: de aanbetaling van €100 en de restbetaling. De hoogte van de restbetaling is afhankelijk van de (eventuele) stagevergoeding die de Student ontvangt. 

7.2 De aanbetaling bestaat uit één betaling van €100,-. Deze dient betaald te worden ná het intake-gesprek, waarvoor je een uitnodiging krijgt binnen 24 uur na je inschrijving. Nadat de aanbetaling voltooid is, zal Interns Abroad beginnen met actief zoeken naar de stage op basis van de wensen en eisen van De Student en/of de onderwijsinstelling waar De Student ingeschreven staat. 

7.3 De restbetaling bedraagt de totale kosten van de afgenomen dienst, min de aanbetaling van €100. Deze restbetaling is verschuldigd vanaf het moment dat een Stageovereenkomst tot stand is gekomen. De hoogte van het totaalbedrag is afhankelijk de stagevergoeding van de Student:

  1. Indien de Student een stagevergoeding van méér dan €300,- per maand overeenkomt, worden de bemiddelingskosten verhoogd met een eenmalige opslag van €100,-.
  2. Indien de Student een stagevergoeding van méér dan €500,- per maand overeenkomt, worden de bemiddelingskosten verhoogd met een eenmalige opslag van €200,-.

7.4 Interns-Abroad rekent de student een extra fee van €79 indien de student zich aanmeldt 30 dagen vóór de gewenste startdatum van de stage.

7.5 In het geval dat Interns Abroad geen geschikte stage kan vinden waarmee de Student akkoord kan gaan, krijgt de Student volgens het “No Cure, No Pay” principe het totaal betaalde bedrag terug, met daarop €20 administratiekosten in mindering gebracht. De terugbetaaltermijn van Interns Abroad bedraagt maximaal 30 dagen. De Student heeft geen recht op terugbetaling van de aanbetaling en restbetaling, in de volgende situaties:

  1. De Student heeft zich niet gehouden aan de gestelde deadlines en/of termijnen beschreven in paragraaf 4;
  2. De Student zich bedenkt en geen stage meer wilt lopen bij het Stagebedrijf waarmee reeds een Stageovereenkomst tot stand is gekomen;
  3. De Student geen stage kan lopen omdat de Student niet het minimale aantal studiepunten heeft behaald die vereist zijn om stage te gaan lopen

7.6 Als de aanbetalingstermijn van de restbetaling van 30 dagen wordt overschreden zijn wij genoodzaakt €50,- per overschreden week in kaart te brengen.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 De Student verklaart dat hij/zij zich bewust is van het feit dat Interns Abroad enkel optreedt als bemiddelaar en dat Interns Abroad geen contractspartij is bij de Stageovereenkomst tussen het Stagebedrijf en de Student, alsmede dat Interns Abroad geen contractspartij is bij de huurovereenkomst tussen een verhuurder en de Student. Interns Abroad is derhalve niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de stage. 

8.2 Behoudens bepalingen van dwingend recht en de redelijkheid en billijkheid, is Interns Abroad in geen geval aansprakelijk tegenover de Student voor schade die de Student lijdt, welke is ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst en/of uitvoering van de (stage)overeenkomst, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, directe schade, gevolgschade, letselschade, schade ten gevolge van overlijden, geleden verlies en/of gederfde winst. Voor zover in rechte komt vast te staan dat Interns Abroad, onverminderd het voorgaande, toch aansprakelijk is tegenover de Student, is de schadevergoedingsplicht te allen tijde gelimiteerd tot € 2.500,-. 

8.3 Interns Abroad is nooit aansprakelijk voor schade die wordt geleden door derden, daaronder begrepen het Stagebedrijf en de onderwijsinstelling waar de Student staat ingeschreven. De Student vrijwaart Interns Abroad hierbij voor iedere aansprakelijkheid in dat verband.

8.4 Op de Student rust de verantwoordelijkheid om, mocht dat nodig zijn, tijdig een visum te regelen en te ontvangen voorafgaand aan de stage, alsmede om een reeds ontvangen visum in voorkomende gevallen te verlengen. Als hij of zij daarin niet of niet tijdig slaagt, is Interns Abroad in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele directe of gevolgschade die de Student daardoor lijdt. 

8.5 Interns Abroad is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die de Student lijdt als de stage voortijdig moet worden afgebroken en/of als de Student studievertraging oploopt, ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt. Bovendien is Interns Abroad niet aansprakelijk voor schade die de Student oploopt in en rondom de accommodatie. 

8.6 Voorts rust op de Student de verplichting voordat hij of zij afreist naar het land waar het Stagebedrijf is gevestigd te beschikken over de benodigde verzekeringen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, een behoorlijke reis- en annuleringsverzekering.

 

9. Tussentijdse beëindiging stagebemiddeling

9.1 Interns Abroad is te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder opgaaf van reden en is niet aansprakelijk van daardoor geleden schade. 

9.2 De Student kan de Overeenkomst tussentijds niet beëindigen. Indien de Student de Overeenkomst opzegt voordat een Stageovereenkomst tot stand is gekomen, vervalt zijn recht op terugbetaling van de aanbetaling van €100,-, zoals beschreven in §7.

 

10. Gebruik van blogs en foto’s Student 

Interns Abroad kan De Student verzoeken om foto’s, video’s en schriftelijke teksten te delen met Interns Abroad om vervolgens te publiceren op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de website van Interns Abroad. Daarnaast kan de Interns Abroad deze content gebruiken voor commerciële doeleinden. Interns Abroad behoudt zich hier het recht om doorgestuurd content zoals foto’s, video’s en schriftelijke stukken naar eigen inzicht te publiceren.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Interns Abroad is gevestigd of kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.